ECoVEM


Център за външноикономическо сътрудничество към БСК започна работа по проект „ECoVEM”. Проектът се финансира по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз и се осъществява в сътрудничество с 21 партньори от 7 държави, които представляват активни организации в сферата на проекта на национално и европейско ниво.


Проектът ECoVEM обединява центрове за професионално образование и обучение (ПОО), технически университети, индустриални асоциации, социални партньори за създаване на европейска платформа за сътрудничество между професионални постижения в микроелектрониката с цел справяне с предизвикателствата на: дигитализацията, изкуствения интелект, зелените технологии, равенството между половете в технологиите, интеграцията на мигрантите.


Микроелектрониката е най-бързо развиващата се наука, представляваща основата на електронната икономика и електронното общество и непрекъснатото обучение в тази област е от решаващо значение. В нано ерата е необходим интегриран подход - ново партньорство между образованието и професионалната реализация, за да се отговори на необходимостта от синергия между образованието и индустрията, за да се насърчи развитието на компетентности, технологични и меки умения за новите работни места в микроелектрониката.


ECoVEM надгражда и допълва силните страни на националните системи за ПОО в страни с по-напреднало развитие на ПОО и подкрепя не толкова развитите региони за постигане на високи постижения в ПОО.


ECoVEM прилага иновативни подходи за обучение, изграждащо доживотен капацитет за саморегулиране на обучението, учещо на твърдите и меките умения, използвайки методи базирани на екосистемите теоретични модели и системи за подкрепа на изпълнението.


ECoVEM допринася за устойчивото управление на ПОО на национално и европейско ниво чрез включване на вземащите решения на политическо равнище в процесите свързани с ПОО, заетостта, социалните партньори, индустриалните асоциации и компании.


Линк към официалната страница на ECoVEM: https://ecovem.eu/


Последни публикации

Виж всички