Abstract connections2_low.jpg

Ние сме тук за Вас!

Търсите международни партньори, но не знаете откъде да започнете?

Имате нужда от финансиране, но ви трябват насоки за различните европейски и национални програми?

Желаете да модернизирате дейността си, но нямате достъп до свежи идеи?

 
abstract-city_hr_edited.jpg

Услуги

Бизнес информация


 • Пазарни проучвания за определен вид продукт;
 • Анализ на потенциала за навлизане на пазара;
 • Анализ на веригите на доставки;
 • Друг вид анализ според запитването и по споразумение;
 • Информация, помощ и съвети по въпроси на Европейския съюз;
 • Търговска и производствена статистика;
 • Защитни процедури, антидъмпинг;
 • Суспендирани мита;
 • Съществени изисквания към продуктите;
 • Информация от Световната търговска организация и Международен търговски център – Женева;
(Цена на услугата по споразумение)
Изнесен търговски офис


Търговски офис за МСП, без да се налага поддръжка на щатни бройки във фирмата:

 • Поемат се почти всички функции, които са в задълженията на фирмен представител;
 • Информация за пазари и пазарен достъп;
 • Информация за ограничения и специфични особености на избраните пазари;
 • Контактни детайли на потенциални партньори в държави по избор;
 • Първоначална търговска комуникация;
 • Консултации за права на индустриална собственост в избраните държави;
 • Консултации по европейски програми за финансиране;
 • Организиране на участието на фирмата в делови мисии и изложения;
 • Проследяване и актуализация на възможностите за международни и местни изложения, установяване на контакти и организиране на бизнес срещите на клиентите;
 • Бизнес профил, който се изпраща на потенциални международни партньори;
(Услугата се предлага срещу абонамент)
Достъп до финансиране


 • Информация относно възможности за финансиране с европейски средства или други международни програми.
 • Анализ на текущото състояние и наличния капацитет на фирмата;
 • Анализ на финансов капацитет;
 • Оценка на човешкия капитал – квалификация на служителите;
 • Анализ на инфраструктурата, идентифициране на нужди и потребности съвместно с предприемачите.
 • Консултации при търсенето на решения подходящи за съответната компания и препоръки относно;
 • Привличане на инвеститор/и;
 • Намиране на подходящи грантове на европейски фондове или други европейски програми, съобразени с нуждите на фирмата;
 • Увеличаване на паричния оборот и ефективността на фирмата чрез финансови инструменти;
 • Повишаване на квалификацията на служителите;
 • Подобряване на събираемостта на вземанията;
Безплатни консултации за проекти по EIC Horizon Europe


 • Анализ на идеята за проектно предложение и насочване към подходящи обяви;
 • Преглед на вече изготвено предложение (ново или което вече е подавано и не е спечелило);
 • Изработване на препоръки за подобряване на проектното предложение;
 • Повторно преглеждане и финализиране на предложението;

Забележка: БСК и фирмата подписват споразумение за конфиденциалност, което е изцяло съобразено с интересите на фирмата.
Консултиране за проекти по европейски рамкови програми Horizon Europe, Single Market, Erasmus


 • Идентифициране и консултиране на подходящи обяви
 • Съдействие при регистрация на клиента във Funding and Tendering portal
 • Идентифициране на подходящи потенциални партньори
 • Съдействие за формиране на консорциум или включване в такъв с друг водещ партньор
 • Водене на комуникация с останалите партньори по време изготвянето на проектното предложение
 • Участие в разписването на проекта съвместно с клиента и изготвяне на бюджет
 • Подаване на проектно предложение и съдействие при подписване на договор след одобрение
 • Насоки за технически и финансов отчет
(Услугата се предлага срещу абонамент)
Aбонамент относно обществени поръчки в ЕС по предварително зададени критерии


 • определяне съвместно с възложителя на параметрите на абонамента – възможности на фирмата и критерии за търсене;
 • ежеседмично търсене на нови обществени поръчки, публикувани от европейските институции и държавите членки;
 • преглед от експерт на БСК на обществените поръчки с потенциал за участие от абоната;
 • изпращане на списъка до абоната по електронен път.

Месечният абонамент е 120 лв. с ДДС.

Допълнителни услуги:

Ако е необходимо, БСК може да изиска безплатна английска версия на текста.

БСК може да съдейства при изготвяне и подаване на тръжната документация с цена за услугата по споразумение.
Оценка на управлението на иновационните процеси в МСП


 1. Aнализ на състоянието на фирмата с помощта на IMP3rove или Digital Innovation Quotient, специализирани инструменти за оценка на иновативния капацитет на фирми, разработен от AT Kerney и Европейската комисия, или с Innovation Health Check Enterprise Ireland. Инструментите са изработени в съответствие с европейските стандарти за управление на иновации (CEN TS 16555-1, CWA 15899).

Изготвеният анализ обхваща оценка на капацитета на фирмата (но не само):

 • Външна среда
 • Ръководство и стратегии
 • Организация и условия за успех
 • Иновационни процеси
 • Резултати и инструменти за подобряването им
 • Сравнителен доклад за позицията на фирмата спрямо останалите в дадения сектор на международно ниво.

2. Изготвяне на план за действие за подобряване на позицията на фирмата:

 • Вътрешни промени, изграждане на капацитет, комуникационни канали и др.
 • Възможности за подкрепа от БСК
 • Потребности от специализирани консултации.

3. Реализиране на плана с активното участие на фирменото ръководство.

Пакетът услуги се предоставя от лицензирани консултанти.

Фирмата може да разпространява, включително да публикува на интернет страницата си валидирания Доклад от оценката. Фирмата не дължи възнаграждение на БСК за този пакет услуги или такси на собствениците на инструментите. При необходимост, фирмата покрива командировъчните разходи на експерта от БСК. За сметка на фирмата са разходите за изпълнение на предвидените в плана нейни дейности.

Одобрените фирми ще бъдат посетени, за да се проведе среща с главен оперативен ръководител и отговорник по проекта от тяхна страна.
Организиране на делови събития и специализирани обучения


 • Делови мисии, фирмени презентации, семинари, обучения и форуми.
 • Кооперационни борси за технологичен трансфер и ноу-хау
 • B2b и speed-dating срещи
 • Онлайн и присъствени срещи по специфични теми.

При интерес към някоя от услугите ни

 
Abstract connections2_low.jpg

Оферти и Бюлетини

Абонирайте се

за нашия бюлетин

"Бизнес предавател"

Изминали издания на "Бизнес предавател"

5.07.21 г.

1.03.21 г.

13.01.21 г.

1.06.21 г.

1.02.21 г.

13.12.20 г.

Последни издания на бюлетини:

Бизнес коопериране

14.06.21 г.

30.05.21 г.

6.05.21 г.

14.04.21 г.

17.03.21 г.

Технологичен трансфер

30.06.21 г.

31.05.21 г.

4.05.21 г.

4.04.21 г.

28.02.21 г.

Търсене на партньори за проекти

22.07.21 г.

12.07.21 г.

7.06.21 г.

13.05.21 г.

21.04.21 г.

ПРИ ПРОЯВЕН ИНТЕРЕС, МОЛЯ ПОПЪЛНЕТЕ

БЛАНКАТА  EXPRESSION OF INTEREST 

КАЧЕТЕ Я 

 

Качи

И НИ Я ИЗПРАТЕТЕ 

 

Успешни истории