SHARON: Възможности за европейските предприемачи в сектора на споделената икономика


Споделената икономика създава нови бизнес модели, възможности и заплахи за предприемача. Платформите за съвместна работа позволяват на отделните граждани да предлагат услуги, да насърчават по-голямо споделяне на активи и по-ефективно да използват наличните ресурси. Доставчиците на услуги получават достъп до гъвкави условия на работа и нови източници на доходи, а клиентите се възползват от нови услуги, разширено предлагане и по-ниски цени. В резултат на иновациите, тези нови бизнес модели оказват въздействие върху конкурентоспособността, растежа и създаването на работни места.


Проектът SharON се фокусира върху подкрепата на малките и средни предприятия непрекъснато да придобиват знания за техните нужди и да предоставят ефективни услуги, да се стимулира тяхното развитие и да се постигнат ползи от споделената икономика.

Основната цел на проекта е да се повиши знанието и да се осигури консултантска програма сред заинтересованите лица, попадащи в сектора на споделената икономика, която да доведе до по-добра подкрепа от страна на регионалните и местни власти и следователно да открие потенциала на собствениците на платформи и новосъздадени предприятия.


Основната целева група на проекта Sharon са малките и средни предприятия, по-специално компаниите и групите от хора, които представляват съвместните бизнес и социални платформи. Секторите, обхванати от този проект, обхващат транспорт, недвижими имоти, финтех, храна, образование и знания, отворено производство и дизайн на проекти, търговия на дребно, туризъм и медии. Партньорите по проекта ще адаптират и съгласуват своите дейности с регионалните иновационни стратегии на регионите, обхванати от консорциума. Партньорството ще привлече МСП и стартиращи фирми с потенциал за разширяване на бизнеса. Специално внимание ще бъде отделено на три подкатегории целеви групи, които в крайна сметка ще станат бенефициенти на проекта sharON:

✓ Технологични инициативи с идеи, но без бизнес модел;

✓ Съществуващи малки и средни предприятия, компании и организации (фондации, асоциации), които развиват своя бизнес и социални инициативи за съвместна икономика;

✓ Възрастни и опитни играчи, които вече са потвърдили своите бизнес модели и търсят разширяване на услугите си.


За повече информация:

Веселин Илиев

Тел: +359 2 932 09 54

E-mail: ierc@bia-bg.com