top of page

RE-CENTRE покана за предложения: възможности за финансиране за малки и средни предприятия


Общата цел на тази отворена покана за RE-CENTRE е да подкрепи финансово малки междусекторни партньорства, създаващи/приемащи нови модели на сътрудничество, които включват цифрови и/или екологични иновации и/или технологии.


Проектът подкрепя МСП от трите включени сектора (традиционни мебели и битов сектор, ИТ сектор и сектор на зелена/кръгова икономика) в разработването на иновационни проекти и нови бизнес модели, за да станат по-конкурентоспособни и устойчиви чрез сътрудничество.


RE-CENTRE ще въведе механизъм за каскадно финансиране за ваучери за иновации, за да подпомогне внедряването на 20 проекта, които включват цифрови и/или екологични иновации/технологии (безвъзмездна помощ от 52 000 €, изплатена като еднократна сума/проект).


По-подробна информация за поканата е достъпна на портала за финансиране и търгове.


Краен срок за подаване на предложения: 27 юни 2023 г. (CET)


bottom of page