Horizon Intellectual Property (IP) Scan


Европейската комисията (ЕК) стартира нова услуга за „Horizon Intellectual Property (IP) Scan“ за сканиране на интелектуалната собственост.


Услугата на ЕК е напълно безплатна и е предназначена да помогне на малките и средни предприятия (МСП) да управляват ефективно интелектуалната си собственост и да защитават и повишават нейната стойност в съвместни научни изследвания и иновации.


Horizon IP Scan има фокус върху финансираните от ЕС проекти „Хоризонт 2020“ или „Хоризонт Европа“. Услугата е отворена за европейски стартиращи фирми и МСП, които са на път да подпишат споразумение за безвъзмездна помощ от „Хоризонт“ (2020 / Европа) или наскоро са подписали такова (до шест месеца след подписването).


Благодарение обширната мрежа от опитни местни експерти в цяла Европа, екипът на Horizon IP Scan ще извършва индивидуална и професионална оценка и помощ за остойностяване на нематериалните активи.


За повече информация кандидатстване за услугата: линк