top of page

B-Resilient: възможности за финансиране за МСП, произвеждащи и преработващи храни


Проектът B-Resilient определя амбициозен пакет от действия за подкрепа, за да даде възможност на МСП за преработка на храни да станат по-устойчиви чрез оптимално използване на биомаса и с подходящи дигитални решения.


Проектът ще се съсредоточи върху максималното използване на наличната суровина и нейното последващо валоризиране на страничните потоци в иновативни биологични съставки.


Проектът B-Resilient е изграден върху концепция за нулеви отпадъци и кръгова концепция, подобрявайки конкурентоспособността на МСП в хранително-вкусовата промишленост от екологично устойчива гледна точка.


Финансовата подкрепа се предлага в три категории:

  • План за бизнес и непрекъснатост (BCP)

  • Иновация (INO)

  • Интернационализация (INT)

С тази подкрепа МСП могат да създадат план за непрекъснатост на бизнеса, да внедрят нови процеси и продукти или да участват в изложения и действия в подкрепа на международното развитие.


За по-подробна информация относно поканата, моля, посетете портала за финансиране и търгове.


Крайният срок за кандидатстване за еднократните суми за ускорение е 1 юли 2023 г.
bottom of page