Търговска мисия с посещение на Международна специализирана изложба AMPER, 16-20.05, гр. Бърно, Чехия


В периода 16-20.05.2022 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в Търговска мисия с посещение на Международна специализирана изложба AMPER.


Поканени за участие в търговската мисия са български малки и средни предприятия, в областта на електрониката, мехатрониката, роботиката, ИКТ, електротехниката, електротермални технологии, инсталации за сигурност и осветление.


При интерес, предприятията следва да представят попълнените документи за кандидатстване в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 18 февруари 2022 г. вкл. до 17.30 ч. на адрес: гр. София, ул. „Леге” № 2-4 или по електронен път, подписани с електронен подпис на www.b2bconnect.bg, на страницата на събитието, в срок до 24:00 часа на 18 февруари 2022 г.


За повече информация: https://www.sme.government.bg/?p=56762