Проект ECoVEM като възможност за подобряване на ПОО в сферата на микроелектрониката

Актуализирано: 24.01На 25ти ноември 2021 г. Центъра за външноикономическо сътрудничество към Българска стопанска камара представи проект ECoVEM като възможност за подобряване на професионалното образование и обучение (ПОО) по време на виртуална дискусия зануждите и препоръките в системата на ПОО организирана от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР).


Проектът ECoVEM обединява центрове зa ПОО, технически университети, индустриални асоциации, социални партньори за създаване на европейска платформа за сътрудничество между професионални постижения в микроелектрониката с цел справяне с предизвикателствата на: дигитализацията, изкуствения интелект, зелените технологии, равенството между половете в технологиите, интеграцията на мигрантите.Проектът се финансира по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз и се осъществява в сътрудничество с 21 партньори от 7 държави, които представляват активни организации в сферата на проекта на национално и европейско ниво. Координатор на проекта е Технически университет – София, а Центъра за външноикономическо сътрудничество към Българска стопанска камара е сред партньорите от България.


Микроелектрониката е най-бързо развиващата се наука, представляваща основата на електронната икономика и електронното общество и непрекъснатото обучение в тази област е от решаващо значение. В наноерата е необходим интегриран подход - ново партньорство между образованието и професионалната реализация, за да се отговори на необходимостта от синергия между образованието и индустрията, за да се насърчи развитието на компетентности, технологични и меки умения за новите работни места в микроелектрониката.


В края на първата година от изпълнението на проекта като резултат партньорите на проекта изготвиха документ Action Plan for Business-Science-Education Cooperation, който цели да подобри връзката между бизнеса и образователната система в областта. В момента партньорите обобщават резултатите от изследване за мотивацията на учителите в ПОО по време на пандемията Ковид-19. А в края на април 2022 г. ще бъде представен пред заинтересовани страни и образователни институции на национално и европейско ниво документ „Governance Action Plan“, който цели подобряване системата на ПОО.

ECoVEM цели да надгражди и допълни силните страни на националните системи за ПОО в страни с по-напреднало развитие на ПОО и да подкрепи не толкова развитите региони за постигане на високи постижения в ПОО.


ECoVEM цели да допринесе за устойчивото управление на ПОО на национално и европейско ниво чрез включване на вземащите решения на политическо равнище в процесите свързани с ПОО, заетостта, социалните партньори, индустриалните асоциации и компании.


Във време на световен недостиг на производството на чипове, което засяга повече от една индустрия, е повече от важно да говорим как да подобрим условията за развиване на професионалното образование и обучение в сферата на микроелектрониката както на национално, така и на европейско равнище.