top of page

Платформа за справяне с проблемите по веригата за доставки на европейски МСП

Актуализирано: 5.07.2022 г.


Разпадането на международните търговски режими, бушуващата глобална пандемия и предизвикателствата пред европейския мирен ред напрегнаха или дори напълно разрушиха установените вериги за доставки. За да се справи с тези предизвикателства, Enterprise Europe Network (EEN) стартира онлайн платформа.


Платформата помага на предприятията да запазят, преструктурират или заменят веригите за доставки, в които са участвали. Целта е подкрепа на европейските компании при осигуряването на суровини, части, компоненти и/или крайни стоки или услуги, от които се нуждаят, за да продължат дейността си.


Като партньор в EEN, център “Външноикономическо сътрудничество” при Българска стопанска камара може да подкрепи бизнеса като:

  • Публикува оферти за суровини, части, компоненти и/или полуфабрикати или услуги;

  • Насърчава постъпващи заявки от европейски компании за поддържане на техните вериги за доставки;

  • Свързва международните доставчици с купувачите на стоки и услуги.


Какви са ползите за бизнеса?

  • Намиране на нови бизнес партньори и идентифициране на потенциални доставчици или купувачи с цел осигуряване на вериги за доставки;

  • Представяне на успешни проекти, иновативни продукти и авангардни технологии;

  • Създаване на трансгранични контакти между предприятия, индустрии, организации за подкрепа, академични среди, важни заинтересовани страни и ключови лица, вземащи решения.


За повече информация и включване в платформата можете да се свържете с нас на един от следните имейли:

  1. Веселин Илиев, e-mail: ierc@bia-bg.com

  2. Христина Каспарян, e-mail: h.kasparyan@bia-bg.com

bottom of page