WINE & GOURMET JAPAN 2021

15.03.2021

WINE & GOURMET JAPAN е единственото специализирано международно изложение за вино, спиртни напитки и гурме храни в Япония, което се провежда в столицата Токио. Изложението е част от голяма и единствена за Токио бизнес платформа за ХВП, състояща се от общо 6 паралелно провеждащи се събития: WGJ, FABEX, Dessert, Sweets & Bakery Festival, Premium.

Събитието има голяма интернационалност и се счита за основен механизъм за навлизане на чужди винопроизводители на японския пазар. Предлага се ефективна мачмейкинг програма и уникално по рода си медийно покритие на място на изложителите. На изданието му през 2019 г. са представени над 1000 винени бранда. Японският пазар на вино и спиртни напитки е стабилно развиващ се пазар, с ръст от над 300% при вноса им за последните 10 години. Само Токио е град с над 37 милиона потребители с БВП от 1,6 трилиона долара. От 2020 г. е в сила споразумение между ЕС и Япония за свободна търговия, което отваря вратите на българските производители за този пазар.

ИАНМСП организира национално участие в Международно специализирано изложение за храни и напитки WINE & GOURMET JAPAN 2021, при следните специфични условия:

Предвид усложнената епидемиологична обстановка в световен мащаб, породена от COVID-19, и рестриктивните мерки, наложени от правителството на Япония, не е възможно физическо присъствие на чуждестранни представители по време на събитието. В тази връзка, на всяко одобрено за участие предприятие ще бъде осигурен обучен на тема „Вино“ местен представител, владеещ японски и английски език, който да присъства на щанда и да презентира продукцията.

По време на изложбения период представителите на място ще имат директна интернет връзка с фирмите в България, която при необходимост може да бъде използвана за комуникация и/ или представяне на допълнителна информация.

Агенцията поема разходите за:
– Наем на изложбена площ;
– Проектиране и изграждане на щанд;
– Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;
– Обучен местен представител на място за презентиране на продукцията;
– Регистрация на изложителите, медийни такси;
– Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

Фирмите, одобрени за участие в WINE & GOURMET JAPAN, следва да поемат единствено разходите за транспорт, обработка и застраховка на експонати и други изложбени компоненти.

Задължително условие за участие е изпращането на мостри, придружени с описание на всеки продукт.
По едно вино от производител ще бъде включено и в отделен семинар, в който ще участват дистрибутори и търговци.

Предвид сериозните предизвикателства, пред които е изправен бизнеса в световен мащаб, участието в WINE & GOURMET JAPAN 2021 се превръща в уникална възможност за осъществяване на бизнес контакти с потенциални японски партньори.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.

Условията и необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат намерени на следните линкове:

https://www.sme.government.bg/?p=53589

Крайният срок за подаване на документи е 19.03.2021 г. (петък).