Старт на новата програма "Еразъм"

30.03.2021

Програма „Еразъм+“: над 28 милиарда евро в подкрепа на мобилността и ученето за всички в Европейския съюз и извън него

На 25 Март 2021 г. комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел обяви началото на новата Програма „Еразъм+“ за периода 2021 – 2027 г.

С бюджет от 26,2 милиарда евро, почти два пъти по-голям от предишния, допълнени с около 2,2 милиарда евро по линия на външните инструменти на ЕС, обновената програма ще има за цел да бъде още по-приобщаваща, да подкрепя екологичния и цифровия преход, и да подпомага устойчивостта на системите за образование и обучение в условията на пандемията.

За повече информация относно стартирането на новата програма можете да прочетете тук: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_1326

Крайни срокове за представяне на проектни предложения по предстоящите покани за 2021 година: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.103.01.0012.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2021%3A103%3ATOC