Международно индустриално изложение INNOPROM 2021

27.04.2021

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 “Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина”, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Международно индустриално изложение INNOPROM 2021, което ще се проведе в периода 06-09.07.2021 г., гр. Екатеринбург, Руска Федерация.

Изложението се провежда ежегодно от 2010 г. насам и е основната индустриална, търговска и експортна платформа в Русия и един от ключовите проекти, които Министерството на промишлеността и търговията на Руската федерация подкрепя. Около 80% от посетителите на изложението са професионални купувачи от цял свят и специалисти от индустриални предприятия, които взимат решения за въвеждане на нови продукти и технологии в производството.

В последното издание през 2019 г. своята продукция са представили над 600 изложители, сред които Siemens, Fanuc, Kuka, ABB, Autodesk и други лидери в производството. Събитието е посетено от над 43 000 професионалисти от над 90 страни.

Основната тема на тразгодишното издание е „гъвкаво“ производство, а страна партньор е Италия.

По време на изложбените дни ще се проведе и Седмото руско-китайско експо, където ще бъдат представени актуални руско-китайски проекти, търговско-икономическите и инвестиционни потенциали на двете страни.

В изложението могат да се включат предприятия от следните сектори на икономиката: металургия, химическа и добивна промишленост, енергетика и машиностроене.

За участие в изложението, Предприятията трябва да отговарят на следните изисквания:

1) Предприятието не участва за собствена сметка в конкретната проява;
2) Предприятието да притежава Код на икономическа дейност (КИД), съгласно условията за допустимост на ОПИК. Представя се Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт за предходната приключила финансова година, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието.

ИАНМСП организира национално участие на български фирми на Международно индустриално изложение INNOPROM 2021, което ще се проведе в периода 06-09.07.2021 г., гр. Екатеринбург, Руска Федерация, при следните условия:

ИАНМСП организира национално участие със 100% финансиране на разходите за:

– Наем на изложбена площ;

– Проектиране и изграждане на стандартен щанд;

– Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;

– Регистрация на изложителите, медийни такси;

– Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

За повече информация: https://www.sme.government.bg/?p=54006