Международно изложение за хуманна и дентална медицина Булмедика, Булдентал, Дерма & Естетика, 2-4.06.2021 г.

26.04.2021

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 “Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина”, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Международно изложение за хуманна и дентална медицина Булмедика, Булдентал, Дерма & Естетика, което ще се проведе в периода 2-4.06.2021 г., Интер Експо Център, гр. София, България.

Международното изложение Булмедика, Булдентал, Дерма & Естетика предлага цялостен панорамен поглед над сектор хуманна и дентална медицина и неговото развитие и е ключова платформа за работа с професионалистите в областта на медицинското оборудване. Булмедика, Булдентал, Дерма & Естетика предоставя разнообразие от продукти и услуги, които ежегодно привличат български и чуждестранни изложители, с интерес към сферата на медицината и здравето.

В дните на събитието изложители и посетители откриват перфектния баланс между запознаване с иновативни решения, създаване на нови контакти, както и участие в многобройните съпътстващи събития.

Дългогодишната история на изложението е показател за доказаната му значимост на професионален форум за В2В контакти и иновации в медицината.

Обхватът на Булмедика, Булдентал, Дерма & Естетика включва дентални инструменти, материали и консумативи, дентална техника, оборудване и обзавеждане на клиники и кабинети, медицинска техника, оборудване и болнично обзавеждане, зъботехнически инструменти, материали и консумативи, зъботехническо оборудване и апаратура, медицински инструменти, ортопедия, рехабилитация и възстановително лечение, лабораторно оборудване и обзавеждане, стерилизация, дезинфекция, специализирано работно облекло, офталмологична апаратура и консумативи, продукти на фармацията и др.

За участие на изложението, предприятията трябва да отговарят на следните изисквания:

1) Предприятието не участва за собствена сметка в конкретната проява;
2) Предприятието да притежава Код на икономическа дейност (КИД), съгласно условията за допустимост на ОПИК. Представя се Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт за предходната приключила финансова година, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието.

ИАНМСП организира индивидуално участие на български фирми на Международно изложение за хуманна и дентална медицина Булмедика, Булдентал, което ще се проведе в периода 2-4.06.2021 г., Интер Експо Център, гр. София, България, със 100 % процента финансиране на разходите.

За повече информация: https://www.sme.government.bg/?p=53999